Zgłoszenie / Poster call

Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie trzy plakaty. Każdy plakat należy wysłać osobnym formularzem. / One participant can send up to three posters. Each poster should be sent in a separate form.

    (1) professional / profesjonalista(2) student

    Please note that by submitting your work in one of the above mentioned forms, you give the organizer of this project, a free-of-charge and indefinite, non-exclusive license to use your work in a non-commercial manner. Under this license, the organizer of "Jazz in the Ruins" exhibitions is authorized to use your works via all channels available at the time of submission, in particular: (1) To preserve and reproduce your work by means of printing, reprography, magnetic storage and digital techniques. (2) To lend or rent the originals or copies of your work. (3) To publicly display and distribute your work in ways which will allow anyone to access them from anywhere, at any given time. Please note that by submitting your work you agree to publish your name, surname and nationality. The organizers will not reimburse any accommodation or travel costs. The Organizers may create a selection of your submitted posters due to limited exhibition space. By submitting works to the exhibition, you consent to the processing of data. / Informujemy, że przesyłając nam swoje prace w jednej z powyższych form, udzielasz organizatorowi projektu, nieodpłatnie i na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na korzystanie z Twoich prac niekomercyjnie. W ramach licencji organizator wystaw "Jazz w Ruinach" zostaje upoważniony do korzystania z Twoich prac na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, a w szczególności do: (1) utrwalania i zwielokrotniania Twojej pracy poprzez tworzenie egzemplarzy pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy pracy, (3) publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przesyłając prace wyrażasz zgodę na publikowanie swojego imienia, nazwiska i narodowości. Organizatorzy mogą dokonać selekcji nadesłanych przez Państwa plakatów ze względu na ilość miejsc ekspozycyjnych w przestrzeniach wystawowych. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania oraz zwrotu kosztów przejazdu. Zgłaszając prace do wystawy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych.
    I accept / akceptuję