Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club z siedzibą w Gliwicach, ul. o. Jana Siemińskiego 22, wpisane do KRS: 0000124999, posługujące się numerem NIP: 631-220-79-03 i REGON: 000806683. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane podczas zgłaszania prac do wystawy są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Upublicznienie Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, narodowość następuje wyłącznie, gdy Twoja praca będzie zakwalifikowana do wystawy.

§2. Administrator Danych

4. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania twoich danych osobowych możesz skontaktować się poprzez formularz zamieszczony na stronie jazzposters.tecken.pl/kontakt-contact/

5. Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania w celu organizacji wystawy (rejestracji prac i informowania o wystawie) na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.

6. Korzystając ze strony internetowej wystawy, czyli jazzposters.tecken.pl jesteś jej użytkownikiem, a my Administratorem Danych Osobowych.

7. Twoje Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym ze sobą przy organizacji wystawy i Festiwalu Jazz w Ruinach podmiotom i podwykonawcom. Są to w szczególności: Stowarzyszenie Śląski Jazz Club, Zakład Projektowania Graficznego i Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Studio/Galeria Tecken. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie w związku z realizacją wystawy i festiwalu.

9. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Twoją szczególną sytuacją.

10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy Rozporządzenia.

11. Korzystanie ze strony internetowej jazzposters.tecken.pl jest czynnością dobrowolną.